Överkörd Natur

Statsrådet Lena Ek

Sven Björk

[ Innehåll ]
Uppåt ]

 

 

2012-05-22

Brev till statsrådet Lena Ek

Prof.emer. Sven Björk m.fl.
Bostadsadress: Skärvgölsvägen 34
370 11 Backaryd 0457-456070 Sven.Bjork@limnol.lu.se

Registrator, f.v.b Statsrådet Lena Ek Miljödepartementet Tegelbacken 2 103 33 Stockholm

Beträffande planen att bygga motorväg över våtmarken Vesan, Sölvesborgs kommun

I bifogade volym "Överkörd Natur" (kap. III, kap. IV:4), i "Tillägg 2" tillhörande klagomål till Europeiska Kommissionen samt i debattinlägget "Så kringgås miljöbalken i vägplanering och domstol" redovisar forskare från Lund i samarbete med Naturskyddsföreningen Blekinge miljökonsekvenserna av motorvägsbygge (E22) över våtmarken Vesan.
Vid informationen till Miljödepartementet finns all anledning erinra om Departementschefens ledord för svenskt miljövårdsarbete:

"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Nedanstående forskar- och arbetsgrupp har avsevärd erfarenhet av verksamhet inom såväl nationell som internationell miljövård, och kan därför försäkra, att vi inte tidigare i något projekt mött så undermåligt utredningsmaterial och sådan kompakt oförståelse för och nonchalans mot naturvård som i rubricerade projekt. Synnerligen bekymmersamt är att miljörättsväsendet manövrerat på sådant sätt att möjligheterna till överklagande av MKB (MB 6:9) praktiskt taget eliminerats. Som bekant saknas erforderlig ekologisk kompetens inom miljödomstolsväsendet.

Samtidigt som motorväg över våtmark dömts ut, har argumenten för naturvårdsmässigt självklar vägdragning över fastmark framförts. Låsningen till våtmarksalternativet skedde då Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005-02-17 på dåvarande vägverkets undermåliga underlagsmaterial fattade beslut om tillåtlighet. Därmed erhöll projektet etiketten "Avgjort ärende". Exempelvis angavs i vägutredningen kostnaden för det 15 km långa vägavsnittet till 471 miljoner kr. Nuvarande kostnadsuppskattning har nått nivån 1000 miljoner kr.

Uppodlingen av Vesan har medfört samma fortgående nivåsänkning som kännetecknar alla torrlagda våtmarker. Brukningen av området under havsnivån måste därför ges ett bäst-före-datum. Vesan kan emellertid återfå sin ursprungliga funktion som slam- och närsaltfilter för Pukaviksbukten, vilken har status som Natura 2000-område, Ramsar-område och Biosfärområde. En vägdragning över Vesan skulle för all framtid omöjliggöra Vesans restaurering som våtmark i odlingslandskapet. Vare sig förlusten av Vesan som buffertbäcken för Pukaviksbukten eller förutsättningarna för ekologiskt hållbar utveckling av landskapsenheten Vesan-Pukaviksbukten har analyserats i vägplaneringen.

Nu översänt informationsmaterial ger en första inblick i såväl naturförhållanden som uppseendeväckande brister i det material som utgjort underlag för myndighetsbeslut. I stället för att "hitta lösningar på lokala miljöproblem" har man genom hittills fattade beslut lagt grunden till framtida fördjupad miljömässig förslumning av en stor landskapsenhet, av vilken den marina delen redan står under starkast möjliga internationella skydd. Ytterligare informationsmaterial översänds gärna.

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, förväntas att före 2012-07-01 avkunna domar i de båda återstående miljömålen beträffande våtmarksvägen.

Myndighetshanteringen av förslaget att bygga motorväg över Vesan visar med all önskvärd tydlighet att det i Sverige är vare sig enkelt, billigt eller särskilt roligt att med orubbligt solida argument presentera framtidsinriktade lösningar på miljöproblem och samtidigt förhindra tillskapandet av nya sådana. En våtmarksmotorväg över Vesan förvärrar ytterligare belastningen på Pukaviksbuktens land- och havslandskap och skulle permanenta de bevisligen ackumulerande skadeverkningarna. För att bryta upp det handlingsmönster, bl.a. karaktäriserat av rutinmässigt godkännande av odugliga MKB, som utvecklats inom Myndighetssveriges infrastruktur, krävs statuerande exempel med fackmässig granskning och resolut underkännande av odugligt material.

Med vänliga hälsningar
Sven Björk Sekreterare i nedanstående forskar- och arbetsgrupp.

Björn E. Berglund. Professor emeritus, kvartärgeologi LU. Hemsida: geol.lu.se/personal/bnb/index.htm
Sven Björk. Professor emeritus, limnologi, LU. Hemsida: Sven Björk, Överkörd Natur
Urban Emanuelsson. Professor biologisk mångfald, SLU. Hemsida: Urban Emanuelsson, CBM
Wilhelm Granéli. Professor limnologi, LU. Hemsida: Wilhelm Graneli - Aquatic Ecology Lund University
Sam Skällberg. Ordförande Blekinge naturskyddsförening.

Sidan uppdaterades januari 2013
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]
Uppåt ]
[underordnad sida ] Uppåt ]