Överkörd Natur

Personen Sven Björk

Sven Björk

[ Innehåll ]
Uppåt ] [ Personen Sven Björk ] Trummen ] Lake Hornborga ] Internationell Vattenvård ] Mordet på Roland ] Vesan Överkörd Natur ]
Ett porträtt av Linnés lärjunge ]

 

 

Överkörd Natur Phragmites


Sven är född och uppvuxen vid Vesan, lagunen som förr hade karaktär av sjö och våtmark.
I boken "Överkörd natur" berättar Sven att han föddes på Prästholmen i Vesan för över 80 år sedan. Detta samma år som pumparna innanför Norjesund började sin femåriga dränering och uttorkning av den forna lagunen. Efter 5 år förvandlades den myllrande våtmarken till den kulturstäpp Vesan är idag. Sven fick därför uppleva vårarna med fåglars ankomst och lockrop och på nära håll följa våtmarkens höga produktivitet och livskraft. Samtidigt konstaterade han genom åren våtmarkens svårighet att hantera luftens oxidation, gyttjebottnens materialförlust och mineralisering i samband med det allt intensivare brukandet. Den gamla sjön börjar nu protestera och vill tillbaka igen under havsnivån. Brukningen av markområdet sviktar påtagligt som följd av förändrat grundvatten och sjunkande marknivå. Vesan har som jordbruksmark redan passerat sitt bäst före datum och väntar på att få återvända kanske till den myllrande våtmark, som skulle återskapas om pumparna stoppades.

Skolad i Karlshamn och vid Lunds Universitet (LU) med vidare forskning inom biologi och sötvattensforskning. Vesan har självklart präglat Svens gärning som naturens försvarare. Tidigt kan man se hans namn nämnas bland sjöar i Skåne, såsom Krankesjön, Våmbs ängar och bland Blekinges alla små sjöar och vattendrag ända bort till Torhamn. Sven har innehaft en professuren i limnologi vid LU under 24 år och fortsatt med forskning och undervisning långt upp i åren. Gradualavhandlingen handlade om "Phragmites communis", bladvassen i våra sjöar. Trummen och dess läkande i Växjö och senare Hornborgasjön och dess utredande präglar mycket av hans liv. Sjöar och våtmarker i Europa, Nordafrika, Sydamerika, Kina och Tibet har blivit föremål för hans handledning och studier. Projekten har karakteriserats av lagarbete med olika discipliner, vilket nu konkluderar mycket av vad Sven vill berätta för oss i boken om "Överkörd Natur".

Han har genom sitt arbete skapat ett världsnamn och knutit många lärosäten till svenska vatten och svensk naturvårdsforskning. Sven har genom sin gärning lärt oss att komplexa områden som limnologi och övrig ekologi kräver ett multidisciplinärt samarbete. Som pensionär redan i början av 90-talet har Sven engagerat sig i uppföljningen av vad som sker i Blekinge vid Rolands Hav och Vesan. Sven påvisar hur svenska myndigheter agerar som de alltid har gjort. Han berättar i klartext om myndighetspersoner som med bristande kunskap om och bristande helhetssyn på naturvårdsobjekt förorsakar förödande förluster i vårt rika arv sedan isen drog sig tillbaka för över 10 000 år sedan. Det gäller både natur och kulturminnen i det svenska landskapet.

Utbildning och doktorsavhandling

  1. Karlshamn: Studentexamen 1948.

  2. Lunds universitet: inskriven 1949, Fil.kand. 1952, Fil.mag. 1954, Fil.lic. i limnologi 1960, Fil.dr. 1967, Docent i limnologi 1967, Tf professor i limnologi 1968, Professor i limnologi 1969.

  3. Amanuens och assistent i limnologi 1953-1966.

  4. Statens Tekniska forskningsråd: Forskarutbildning inom området vattenförsörjning och avloppsvattenrening 1957-1960.

Överkörd Natur PhragmitesDoktorsavhandling

Ecologic investigations of Phragmites communis, the common reed.
Doctoral thesis 1967. Abstract.

The main aim of the investigation was to study

(1) the variation in the environmental conditions between different Phragmites communis biotopes,
(2) the variation and the variability within the organism and, on the basis of these observations
(3) the connection between the environment and the organism, i.e. the ecology of Phragmites communis.

In the thesis the results are presented in

(I) the Analytic-Descriptive Part and
(II) the Synthetic Part.

Överkörd Natur Phragmites

In the Analytic-Descriptive Part analyses of environmental conditions and organism material from five groups of biotopes in Sweden and Denmark are included. The first two of these represent oligotrophic regions in South Sweden. The development of Phragmites in intact as well as in auxotrophicated (due to water level lowering and to discharge of sewage and industrial waste-water) biotopes is described. The third group includes biotopes in one and the same small watercourse system in the province of Blekinge, the fourth biotopes in eutrophic regions in Sweden and Denmark and the fifth coastal biotopes in Sweden. For practical purposes the biotopes are numbered (1-48 together with some additional biotopes, 1 A, 1 B etc.)

The organism analyses comprise determinations of polyploid level, estimation of pollen quality, biometric analyses including pollen, stomata and different shoot qualities as well as determination of standing crop and leaf area. The distribution of rhizomes and roots within the rhizosphere, panicle frequency and flowering time were registered. Furthermore, physical and chemical analyses were carried out on expressed sap and press-cakes.
The environmental analyses from most of the biotopes comprise soil and water.
Summaries are given of the analyses for each of the biotope groups.

In the Synthetic Part the observations on the variation and variability of different qualities in Phragmites communis are summarized and put in relation to the environmental conditions.

The investigated Phragmites material includes clones at the tetraploid and hexaploid level. The latter is represented only in biotopes 26-27 Norjesund and the additional biotopes 26 A and 27 A-C 8 in the province of Blekinge and in 30 Jägern in the province of Södermanland.

The ecologic studies are based

(1) on the regional investigations,
(2) on observations made on different clones in similar environment and
(3) on observations in differing biotopes in which one and the same clone is represented.

It is shown that the variation within the species is very great. The dissimilarity in the development of genotypically different clones as well as the ability of modification within the clones are demonstrated. The increase in the quantitative development in response to auxotrophication is exemplified. There is a preservation of essential nutrients within the perennial plant system and due to this also a short-time increase in the nutrient supply can have a prolonged effect, i.e., there can be a continued increased production of organic matter in the Phragmites stand.

From the available material of observations the dynamic course of the development of reed-beds in shallow lakes is described, and aspects on the role of the perennial macrophytes in the limnic ecosystem are presented.

For autecologic investigations a cloneforming species like Phragmites communis constitutes an excellent object. In the clones it is possible to get plenty of material from shoots which are genotypically identical. A clone may extend over an area within which there are variations in the environmental conditions and clones of different genetic constitution may also grow side by side under similar environmental conditions. In this investigation utilization of both of these possibilities of comparison has been attempted.

Further reading

Sven Björk 1963 Kromosomgeografi och kromosomekologi beträffande Phragmites communis. Några resultat av regionalekologiska undersökningar. (Chromosome Geography and Ecology of Phragmites communis. Some results of Regio-limnological studies) Södra Sveriges Fiskeriförening 1961-1962.

Sven Björk 1967. Ecologic investigations of Phragmites communis. Studies in theoretic and applied limnology. - Folia limnologica scandinavica 14. Doctoral thesis with 248 pp, 143 figures and 63 tables.
(Phragmites communis syn. Phragmites australis.)


Redan på 1940 talet rekommenderar Sven
Lorentz Bolin som 1933 i "Biologin och Samhället" fastslog "Biologins ekonomiska och sociala betydelse". Hans uppmaning att vara försiktig, när människan blandar sig i naturens angelägenheter, har tyvärr hittills klingat ohörd.
Och Sten Lindroth professor i filosofi vid Uppsala Universitet, som förutom att han skrev Svensk Lärdomshistoria i fyra band, även publicerade "Charles Darwin" 1946. Att ämnet var aktuellt även för webbmasters studentuppsats var nog ingen tillfällighet. Darwin kunde på elegant sätt förklara arternas mångfald i fungerande ekosystem.

I dag måste vi få politikerna att inse att ekologisk eftertanke måste föregå  ekonomiska ställningstagande. Kunskapen har funnits, men ännu inte nått beslutsfattarna, vilket tillämpningen av MB och dess instrument MKB visar.

Honours

Filosofiska fakulteternas Lunds Universitet premie för bästa disputation 1967. HM Konungen/Kungl. Hovstaterna: utnämndes under tidigt 1970-tal till Riddare av Nordstjärneorden.
Skaraborgs läns Naturskyddsförening: erhöll 1972 föreningens silverplakett.
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund: erhöll 1973 Wilhelm Westrups belöning.
Technische Universtät München: kreerades 1990 till hedersdoktor (Doctor honoris causa).
Die Bruno H. Schubert-Stiftung, Frankfurt am Main: Erhöll 1993 stiftelsens naturvårdspris.
Föreningen Vatten: Erhöll 1992 VATTEN-priset.
Lunds universitet: erhållit Konungens medalj för nit och redlighet i rikets tjänst.
Föreningen Vatten: Hedersmedlem 1994.


Sidan uppdaterades januari 2013
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]
Uppåt ] [ Personen Sven Björk ] Trummen ] Lake Hornborga ] Internationell Vattenvård ] Mordet på Roland ] Vesan Överkörd Natur ]
[underordnad sida ] Uppåt ] Ett porträtt av Linnés lärjunge ]